MUHU HOOLDEKESKUSE SIHTASUTUS

HOOLDUSELE VASTUVÕTMISE, SEALT LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

I ÜLDSÄTTED

Käesolev kord reguleerib hooldust vajava isiku Muhu Hooldekeskuse Sihtasutusse (edaspidi hooldekodu) vastuvõtmist, sealt lahkumist ja väljaarvamist.

II HOOLDEKODUSSE VASTUVÕTMINE  

2. 1. Hooldekodusse vastuvõtmise otsustab hooldekeskuse juhataja, kes vajadusel teeb otsuse koos  perearsti/ perearstide või sotsiaalnõuniku/ sotsiaalnõunikega.

2.2. Hooldusele  võetakse ennekõike Muhu, Orissaare, Pöide ja Laimjala vallas alaliselt elavaid eakaid, kes vajavad ööpäevaringset abi ja järelevalvet.

2.3. Vabade kohtade olemasolul võetakse hooldusele kliente ka teistest omavalitsustest, lähtudes hooldekodu põhikirjast.

2.4. Hooldust vajava isiku  võib hooldusele  võtta kas tähtajaliselt või tähtajatult.

2.5. Hooldust vajav isiku järjekorda seadmiseks esitatakse hooldekeskuse juhatajale  avaldus (LISA 1 ):

2.7. Hooldusele saamisel tuleb esitatada täiendavad dokumendid:

    1) kehtiv ID kaart või pass;

    2) perearsti tõend isiku tervisliku seisundi, põetavate haiguste ja kasutatavate ravimite kohta,

    3) väljavõte haigusloost ja raviskeem;

    4) pensioni suuruse tõend;

    5) kohaliku omavalitsuse garantiikiri, kui omavalitsus osaleb kohamaksu tasumisel;

    6) ekspertiisi otsus puude raskusastme määramise kohta.

2.7. Hooldekodusse tulles täidetakse kliendi kaart (LISA 2) ja koostatakse hooldusplaan (LISA 3). Hooldusplaan vaadatakse üle sagedusega 2 x aastas.

2.8. Hooldekodusse ei võeta isikuid, kes põevad nakkushaigusi  või on psüühiliste erivajadustega.

2.9. Hooldust vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja või tema esindaja/eestkostja või tema elukohajärgse omavalitsuse ja hooldekeskuse juhataja vahel  sõlmitakse vormikohane hooldusleping.

2.10. Hooldekodusse elama asumisel tutvuvad  hooldust vajav isik ja tema hooldusele paigutaja  hooldekodu juhataja kinnitatud kodukorraga.

III  HOOLEKODUST LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE  

3.1. Hooldekodu klient võib hooldekodust lahkuda:

    1) isikliku või seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja avalduse alusel;

    2)  kinnipidamiskohta või erihooldekodusse paigutamisel.

3.2. Juhul kui hooldekodu klient, tema eestkostja või seadusjärgne ülalpidaja või kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus ei täida lepinguga endale võetud kohustusi ja on kahel järjestikusel kuul jätnud kohamaksu tasumata,  võib hooldekeskuse juhataja kooskõlastatult nõukoguga hooldekodu kliendi oma käskkirja alusel hooldekodu klientide nimekirjast välja arvata.

3.3. Kui hooldekodu klient on hooldekodust omavoliliselt lahkunud ja kui ei ole teada tema asukohta,  teavitatakse sellest vastavalt seadusandlusele  politseid.

3.4. Hooldekodu kliendi surma korral arvab hooldekeskuse juhataja ta hooldekodust välja oma käskkirja alusel hooldekodu kliendi surma päevale järgnevast päevast. Kui isik lahkub hooldekodust isikliku avalduse või ülalpidaja/eestkostja avalduse alusel, arvatakse isik juhataja käskkirjaga  hooldekodu klientide nimekirjast välja lahkumise päevale  järgnevast päevast.

IV KOHATASU JA KOHATASU TASUMINE

4.1. Kohatasu määrad hooldekodus kinnitab sihtasutuse nõukogu oma otsusega  lähtudes hooldekodu ülalpidamisega seotud kulutustest ja kinnitatud eelarvest. Kohatasu  vaadatakse üle vähemalt kord aastas.

4.2. Juhul, kui hooldusel oleva isiku pension ja sotsiaaltoetus hakkavad laekuma isiku soovi kohaselt vastavasisulise avalduse alusel Sotsiaalkindlustusametist hooldekodu arveldusarvele, määratakse hoolduslepingus pensionist isikule kättemakstav  protsent (üldjuhul 10 % pensionist). Kui isik ei soovi kättemakstavat protsenti, siis tõendab ta seda oma allkirjaga.

4.3.  Kui hooldusel olev isik on lahkub ajutiselt hooldekodust (viibib haiglaravil, sugulaste juures jms), arvatakse tema kohatasust maha  toiduraha äraoldud päevade eest.

V KOHAMAKSU EEST SAADAVAD TEENUSED

·         ööpäevaringne hooldus;

·         hooldusjuhi (meditsiinitöötaja) teenus tööpäevadel;

·         majutus 1 või 2-kohalises toas;

·         toitlustamine 3 korda päevas (k.a. eridieet);

·         eluruumide koristamine;

·         kliendi pesu pesemine;

·         arsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve;

·         retseptiravimite hankimine ja hooldusvahenditega varustamine;

·         isiklike dokumentide hoiustamine;

·         liikumisabi majas ja õues, liikumisabivahenditega kindlustamine;

·         sauna  kasutamise võimalus;

·          klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine;

·         tegelusringides osalemise võimalus;

·         värskete ajalehtede ja ajakirjade lugemise võimalus.

VI KOHAMAKSU HINNA SISSE EI KUULU

6.1. haiglast vms kohast transport hooldekodusse;

6.2. juuksuriteenuse osutamine;

6.3  ravimite ja inkontinentsustoodete maksumus;

6.4.  surnu korrastamine ja surnu riided;

6.5. matusekulud, kui on olemas hooldusele paigutaja, seadusjärgsed ülalpidajad/eestkostja või asjast huvitatud isikud;

6.6.  haiglas viibise ajal voodipäevatasu.

VII KOHATASU TASUMINE

7.1. Hoolduslepingu sõlminud  isik (klient ise, seadusjärgsed ülalpidajad, isiku elukohajärgne omavalitsus vms) tasub kohatasu hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäeval  esitatud arve alusel Muhu Hooldekeskuse SA arveldusarvele Swedbank a/a EE822200221047049201.