MUHU HOOLDEKESKUSE SIHTASUTUS

KODUKORD

I ÜLDOSA

Käesolevaga määratakse kindlaks Muhu Hooldekeskuse Sihtasutuse (edaspidi hooldekodu) eakate, puuetega inimeste või ajutist hooldust vajavate isikute (edaspidi klientide) hooldekodus viibimise kord.

II HOOLDEKODUSSE VASTU VÕTMINE

2.1.Vajalikud dokumendid hooldekodusse elama asumiseks võetakse vastu juhataja poolt ning säilitatakse lepingute kaustas.

2.2.Hooldekodu kliendi paigutamine tuppa toimub vastavalt hoolealuse tervislikule seisundile, erivajadusele ja olemasolevatele võimalustele.

2.3.Hooldekodu klient saab kasutamiseks voodivarustuse, pesu ja hügieenitarbed ning vajadusel riided.

2.4.Hooldekodu ei vastuta isiklike varade eest tubades.

2.5.Uute klientide vastuvõtt toimub eelnevalt juhatajaga kokkulepitud ajal.

III HOOLDEKODU KLIENTIDE ÕIGUSED

3.1.Õigus olla koheldud väärikuse, lugupidamisega ja viisakusega.

3.2.Pöörduda kaebuste, küsimuste ja probleemide lahendamiseks juhataja poole.

3.3.Saada abi toimingutes, kui ise hakkama ei saa kas tervise , teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.

3.4.Suhelda oma perekonnaga, sõprade, sugulastega ning teiste hooldekodu klientidega.

3.5.Kutsuda enda juurde külalisi või ise külla minna, teavitades sellest hoolduspersonali.

3.6.Lahkuda ajutiselt hooldekodust, teavitades sellest hooldekodu juhatajat. Lahkumine puhkepäevadel tuleb kooskõlastada nädala sees.

IV HOOLDEKODU KLIENTIDE KOHUSTUSED

4.1.Kohustub pidama elementaarset korda oma toas ja üldkasutatavates ruumides;

4.2.Kohustub hoidma ja kasutama säästlikult hooldekodu vara, ruume ja muid esemeid, nende tahtlik rikkumine, omastamine, hooldekodust välja viimine on keelatud;

4.3.Teatab oma asjade või esemete kadumisest koheselt hooldekodu juhatajat;

4.4.Kohustub hoiduma tegudest, mis kahjustab hooldekodu mainet;

4.5.Suitsetama õues või selleks ettenähtud suitsuruumis;

4.6.Täitma hooldekodu töötajate seaduslikke korraldusi.

V HOOLDEKODUS ON KEELATUD

5.1.Lärmakas ja ebaviisakas käitumine hooldekodus ja väljaspool hooldekodu, teiste hooldekodu klientide ja töötajate tülitamine ning muu tegevus, mis rikub rahu ja korda;

5.2.Teistesse tubadesse sisenemine ja koosviibimiste korraldamine peale 22.00;

5.3.Üleriietes ja jalatsitega voodis lamamine;

5.4.Esemete ja toidujäätmete pildumine kanalistatsiooni või aknast välja;

5.5.Tuua ruumidesse ohtlike aineid ja esemeid, külm –ja tulirelvi (k.a. isevalmistatud), neid seal hoida ja kasutada;

5.6.Toas küünla põletamine;

5.7.Suitsetamine selleks mitte etenähtud kohas;

5.8.Teostada rahalisi tehinguid, laenata, mängida hasartmänge raha peale. Hooldekodu ei vastuta laenutehingute tagajärgede eest;

5.9.Viia hooldekodu vara ilma loata ühest ruumist teise või hooldekodust välja;

5.10.        Tubades pesta või kuivatada riideid, hoida või kasutada määrivaid, reostavaid asju ning kiiresti riknevaid toiduaineid;

5.11.        Omada hooldekodu ruumides  koduloomi – ja linde;

5.12.        Lahkuda hooldekodust ette teatamata.

VI HOOLDEKODUST LAHKUMINE

6.1.Hooldekodust lahkumine toimub kliendi ja/või tema seadusliku esindaja avalduse ja hoolduslepingu lõpetamise alusel.

6.2.Lahkumisel antakse kliendile tagasi tema isiklikud asjad ja esemed, dokumendid.

6.3.Lepingu lõpetamisest on asjast huvitatud pool kohustatud ette teatama kirjalikult vähemalt üks kuu hooldekodu juhatajat.

VII VASTUTUS

7.1.Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab klient isiklikult. Hooldekodu personal vastutab eeskirjadest kinnipidamise jälgimise eest oma tööoleku ajal.

7.2.Kodukorra teadlikul rikkumisel kliendi poolt rakendab hooldekodu juhataja järgmisi mõjutusvahendeid:

7.2.1. suuline märkus;

7.2.2. juhataja korraldusega noomitus;

7.2.3. juhataja korraldusega noomitus koos kliendi hoolduslepingu lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse kliendi esindajat (lähedast; vastavat omavalitsuse sotsiaaltöötajat);

7.2.4. pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks;

7.2.5. hoolduslepingu lõpetamine.

7.3. Mõjutusvahendite rakendamisel lisab juhataja vastava dokumendi kliendi toimikusse.

7.4. Kodukorra rikkumisel, mis tulenes kliendi vaimsest seisundist või tema vaimse seisundi järsust halvenemisest, kasutab hooldekodu personal õigusaktidega lubatud meditsiinilisi abivahendeid kaasates protsessi kiirabi ja politsei.